Medaille zur Erinnerung an den 1. Oktober 1938 

am Band, Zustand 2.
323259
€ 40,00